نان سحر

گروه صنعتی سحر در راستای تکمیل فعالیتهای خود در بخش تولید نان که سابقه آن به بیش از سه دهه قبل  می رسد به عنوان یکی از ماهرترین و فنی ترین واحد تولید نان در سطح کشور مطرح بوده و با بهره گیری از پرسنل کار آزموده تجربی در مجاورت کارشناسان فنی و ورزیده صنایع غلات به تولید انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم با کیفیتی بسیار مطلوب و ماکول مبادرت نموده و ضمن ارائه الگوهای نوین انواع نان همواره در جهت ارائه روشهای مطلوب تولید نان به متقاضیان و کاربران اقدام نموده به طوریکه با ایجاد و احداث مرکز آموزش و تحقیقات تولید نان، ارائه آموزشهای آکادمیک و کاربردی به منظور ارتقاء مهارت کارگران بخش تولید نان را عملی ساخته است